مبلمان شهری

میشه از متولیان و مسولان شهرها پرسید سیمای زشت شهرها را .

 

 

میدان

 

میدان

 

 

یکی از عناصر اصلی شالوده شهر – به ویژه در شهرهای کهن – میدان های شهری هستند بسیاری از این میادین به عنوان سازمان دهنده کالبدی و فضایی عناصر پیرامون خود عمل می کنند ( میدان نقش جهان ) اما بسیاری از میادین در شهرهای امروزی تنها نقش ترافیکی داشته و در شبکه حمل و نقل شهری مورد مطالعه قرار می گیرند . این میادین که عموماً در محل تقاطع شبکه راه های شهر پدید می آید در ابتدا جنبه ارتباط دهنده ترافیکی داشته و در صورت سازماندهی با شکل هندسی و کالبدی منظم می تواند به عنوان مفصل سازمان دهنده عناصر کالبدی و فضایی پیرامون خود نیز عمل نماید . بعضی از میادین کهن شهری مانند میدان نقش جهان اصفهان واجد این خصلت نیز بوده اند .

برخی از میادین شهری در کنار یا امتداد راه پدید آمده اند . از این میدان ها بیشتر جنبه عملکردی برای یک یا دو کاربری بلافصل خود دارند ( میدان مشق – تهران در کنار خیابان سپه ) در بسیاری از میادین راه جزئی از میدان به حساب می آید یا از یک ضلع به آن وارد و از جبه دیگر خارج می شود .

بسیاری از میادین شهری امروزه به عنوان فضای باز عمومی در شهر مورد استفاده قرار می گیرند ( اهمیت نقش پیاده) در چنین حالتی لازم است تدابیر و امکانات لازم مانند فضای سبز ، فضای نشیمن ، فضای برگزاری مراسم ، سرویس ، عمومی ، ... در آن ها پیش بینی شود ( پلازای شهری ) یوناتید نیشنز سانفرانسیسکو عناصر شهری مانند شبکه رفت و آمد میدان های شهری و شالوده کالبدی شهر جزو استخوان بندی درونی هر شهر محسوب می شوند . این عناصر در طی روند تغییر و توسعه شهر عناصر منعطف شهری محسوب می شوند و قابلیت تحول و توسعه دارند . اما در شهرهای کهن که علاوه بر استخوان بندی درونی واجد استخوان بندی بیرونی ( پوسته ) نیز بوده اند ، تحولات کندتر به وقوع می پیوسته است . شهرها معمولاً از درون تغییر می کرده اند اما تحولات پوسته بیرونی در زمان طولانی تر و به کندی صورت می گرفته است . برای شناخت کامل عناصر شهری که ما مسئله ورودی شهر در ارتباط هستند لازم است استخوان بندی بیرونی یا حصار شهر نیز به درستی شناخته می شود .

  • اندازه و شکل میدان

اگر رابطۀ متقابل موجود، بین میدان ها و بناهای اصلی و مهمی که بدنۀ آنها را تشکیل می دهند را در نظر بگیریم، می توانیم میدان ها را به دو گروه تقسیم بندی کنیم؛ یک دسته ، میدان هایی که دارای جدارۀ مرتفع بوده و شکل آن ها عمق دارا ست و دستۀ دیگر، یا فاقد جداره اند یا جداره ای کم ارتفاع دارند ، بنابر این شکل آن ها وسیع و گسترده است. البته این طبقه بندی ارزشی نسبی دارد، زیرا شکل میدان ها تا حدودی وضعیت استقرار و جهت دید ناظر بستگی دارد.بنابراین اگر ناظر در مقابل بنای اصلی و مهم میدان که مسلط برآن است ،قرار گیرد،درآن حالت عمق بودن یا گستردگی میدان مشخص می شود. در مسیر دید، باید اندازه، شکل و تا حدودی اشکال تزیینی میدان طوری آرایش و چیده شده باشند که بتوانند در مجموع ،بیشترین تاثیر را بر بیننده بگذارند.

میدانی که دارای عمق است،هنگامی تاثیر مطلوبی خواهد داشت که بنای مسلط برآن در پس زمینه ، شکلی نسبتاً باریک و بلند داشته باشد.اگر میدانی در مقابل بنایی پهن و عریض قرار گیرد، همان گونه که اغلب در مورد شکل بنای شهرداری ها صدق می کند، بنابر این میدان هم باید شبیه همان شکل پهن و گسترده را حفظ کند. در مورد موقعیت قرارگیری یادمان ها و سایر تزئینات دیگر، باید با توجه به شکل میدان ها عمل شود.

 یک میدان بسیار کوچک برای استقرار یک یادمان قطعاً فضای مناسبی نیست ،همچنین میدان بیش از اندازه وسیع نیز، نا مناسب تر خواهد بود ،زیرا ابعاد بسیار بزرگ میدان می تواند حتی در قیاس با ابعاد بزرگترین بناها هم ،آن را کوچک تراز اندازۀ واقعی اش نشان دهد.

تعداد و تنوع اندازۀ میدان ها بسیار زیاد است ولی با وجود این، می توان اصول زیر را از میان آنها استخراج کرد:

1- میدان های اصلی در شهرهای بزرگ ، وسیع تر از میدان های اصلی در شهرهای کوچک ترند؛

2- در هر شهری تعداد کمی از میدان های اصلی شهر جزو بزرگترین میدان های آن محسوب می شوند، در حالی که سایر میدان های شهر باید به حداقل اندازه شهر اکتفا کنند،

3- اندازه میدان هایی که داخل دسته بندی بند2 قرار می گیرند، با در نظر گرفتن که در بند 1 آمده است ،به اندازۀ بنای اصلی مسلط بر اساس آن میدان بستگی دارد. بدین ترتیب که اندازۀ ارتفاع بنا ( اندازۀ ارتفاع بنا ، از تراز سطح میدان تا لبه پیش آمد گی آخرین سقف بنا محاسبه می شود که ، عمد بر خط بر بنا باشد.

در میدان های بسیار بزرگ که جدارۀ آن ها را بناهایی با ارتفاعی یکسان تشکیل داده باشند، در صورتی با دیگر بناها هماهنگی خواهند داشت که تعداد طبقات آن بناها کم و طرح جزئیاتش ظریف نباشد ،در ضمن خود بنا ها هم ،به صورت عرضی شکل گرفته باشد. سرانجام اینکه نمی توان آنچه را که مربوط به تناسب بین طول به عرض یک میدان می شود .به طور دقیق اعلام کرد.در این مورد هم نمی توان صرفاً به اصول و قواعد دقیق متکی بود ،زیرا در این زمینه همه چیز به تاثیر گذاری پرسیکتیو در طبیعت بستگی دارد و ارتباطی به تناسب میدان در نقشه ندارد. البته اگر تاثیر گذاری در طبیعت هم بیشتر به موضوع ناظر بستگی دارد و در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که به طور تقریبی می توان فاصله جداره ها را تخمین زد .از این رو تناسب واقعی عرض به طول یک میدان ،فقط تا حدودی قابل درک است و در ضمن اطلاعات تقریبی موجب می شود تا میدان های مربع شکل کمیاب باشند و زیبا به نظر نرسند، اما به همین ترتیب هم میدان های بسیار دراز و برخی از آن هایی که نسبت طول به عرض شان تقریباً بیش از سه برابر است ، خیلی زود دلپذیری خود را از دست می دهند. میدان های وسیع و گسترده معمولاً تفاوت زیاد بین عرض و طول را بهتر از میدان های عمق دار (دارای جداره ) می پذیرند، با این حال در اینجا هم به سایر شرایط و ویژگی های خاص بستگی دارد .حتی به عنوان یک عامل مهم باید به عرض مدخل ورودی خیابان ها به میدان هم توجه کرد و آن را ارائه داد.کوچه های تنگ و یا باریک های شهرهای قدیمی ،اجازه ا ایجاد میدان های کوچک را می داد در حالی که امروزه برای تعریض خیابان های ما بین 15 تا 28 متر است که در گذشته برای بعد عرضی یا طولی بعضی از میدان زیبا کافی بود و تصویری یکپارچه و دلپذیری را هم ارائه می کرد .البته فقط در مورد خیابان کشی ها ی ماهرانه شهرهای قدیمی ،با معابری به عرض 2 تا 8 متر امکان پذیر بوده است .اما امروزه برای میدانی که در کنار خیابانی مدرن با عرضی بین 50 تا 60 متر قرار گرفته است ، چه ابعادی باید در نظر گرفت تا این میدان تا حدی بتواند خود را نشان دهد و جلوه کند.

احساس ترس از میدان جزو بیماری های جدید محسوب می شود .این مسئله هم کاملاً طبیعی است، زیرا انسان در میدان های قدیمی و کوچک احساس آرامش خاطر می کند و فقط در ذهن ما آنها عظیم تر به نظر می رسند، زیرا در تخیل، اندازه تاثیر گذاری هنری، جایگزین اندازۀ واقعی می شود .میدان های وسیع و جدید و سوت کور ما، با یکنواختی و کسل کننده ای خفقان آور شان موجب شده اند ،حتی ساکنان آرام و مهربان مناطق قدیمی و شهر هم ، به بیماری مد روز که ترس از میدان است ،مبتلا شوند. اما بر عکس در ذهن ما، میدان ها به هم فشرده شده و کوچک می نمایند تا حدی که در انتها برای ما تصویری نا چیز باقی می گذارند ، که معمولاً این تصویر فاقد هر گونه ارزش هنری است.

زیان آور تر از تاثیر بزرگی میدان ها ، اثر مخرب آنها ،بر روی بناهای اطراف میدان است ، زیرا این بناها هرگز قادر نخواهند بود به همان نسبت بزرگی میدان، خود را بزرگتر جلوه دهند. حتی اگر مهندس معمار تمام هنر خود ارائه دهد ، تاثیر گذاری آن هرگز نیازهای معنوی و مادی را در حد متوسط نیز بر آورده نخواهد ساخت.

بلکه منبع ایجاد گرما و گرد غبار نیز هستند و حتی در شرایطی می توانند تردد را نیز مختل سازند .

 


سه شنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۸ |

 
 

پیوندهای روزانه

دانلود تم گوشی

سایت تخصصی موبایل و رایانه

و این هم میهن دانلود واسه اونهایی که می خوان دانلود کنن

معرفی به موتورهای جستجو

اتاق چت و دوست یابی

بهترین نرم افزارهای کاربردی

فهرست نرم افزارهای مسنجر و چت

دانلود برنامه های مسنجر

آموزش جغرافیا در ایران

شهر و برنامه ریزی

نمونه سوالات پردازش کارشناسی ارشد و دکتری (رشته های متفاوت)

مجموعه مقالات شهر برتر

روند توسعه ی شهر سقز از سال 1325 تا 1383

18 عنوان پايان نامه دانشجويي در پژوهشكده مطالعات شهري و روستايي

حقوق شهروندی (پایان نامه های موجود در کتابخانه ملی)

منابع کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)

پایان نامه های رشته جقوق

بانک پايان نامه دانشجويي مورد حمايت شهرداري مشهد

پایان نامه

کلیه مقالات در باب شهر

معماری نور

مونوگرافی روستای بن زرد سفلی

چشم‌اندازهاي جغرافيايي در عصر جهاني شدن

شهر مجازی

سایت مرکز آمار ایران

نظریات کلاسیک پیرامون جهانی شدن

اینم یه سایت خوب واسه اونهایی که ا هل دلن

شهر نوین

آرشیو مقالات

قلوه سنگ یا تندیس

 

مطالب اخير

شهر واقعي ـ مجازي

فضای سبز و ترافیک

الگوها و فنون برنامه‌ريزي مرمت بافت قديم شهرها

شهر الکترونيکي گامي به سوي تحقق اهداف شهر سالم

‌ابن‌خلدون و اخلاق شهرنشيني

دخالت اقليم شناسي در برنامه‌ريزي شهري

بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی در میان شهروندان جامعه

تاملی بر نظریه های جامعه شناختی مهاجرت و مهاجران افغانی در ایران

توسعه کالبدی تهران در فرایند مدرنیسم، پست مدرنیسم و جهانی شدن

شهرها و جهاني شدن

 

آرشيو مطالب

هفته سوم بهمن ۱۳۸۸

هفته دوم بهمن ۱۳۸۸

هفته اوّل بهمن ۱۳۸۸

هفته چهارم دی ۱۳۸۸

هفته سوم دی ۱۳۸۸

هفته دوم دی ۱۳۸۸

هفته اوّل دی ۱۳۸۸

هفته سوم آذر ۱۳۸۸

هفته دوم آذر ۱۳۸۸

هفته چهارم آبان ۱۳۸۸

هفته سوم آبان ۱۳۸۸

هفته دوم آبان ۱۳۸۸

هفته اوّل آبان ۱۳۸۸

هفته چهارم مهر ۱۳۸۸

هفته سوم مهر ۱۳۸۸

هفته دوم مهر ۱۳۸۸

هفته اوّل مهر ۱۳۸۸

هفته چهارم شهریور ۱۳۸۸

هفته سوم شهریور ۱۳۸۸

هفته اوّل شهریور ۱۳۸۸

هفته چهارم مرداد ۱۳۸۸

هفته سوم مرداد ۱۳۸۸

هفته دوم مرداد ۱۳۸۸

هفته اوّل مرداد ۱۳۸۸

 
 

پیوند ها

تاثير و نقش درختان در فضای سبز و منظر شهری

پارپیرار

شهرستانهای استان مازندران

گرافیک شهری

شهر و زیبایی

زیبایی شناسی و طراحی شهری

دانلود انواع کتاب

مقاله

زیباترین شهرهای جهان

فروشگاه سی دی

صدای فاصله ها

وب سایت دانشگاها

برنامه ریزی شهری و جغرافیا

توسعه پایدار و جغرافیا

دانلود دفترچه کارشناسی ارشد

برنامه ریزی شهری

یوتوپیای من

آسيب‌ پذيري جامعه نسبت به مخاطرات طبيعي

پایان نامه 1

فضای جغرافیایی

آمايش سرزمين و برنامه ريزي توسعه

اقليم شناسي نوين

بار ديگر شهري كه دوست مي داشتم

شهرماخانه ما (طرحي نو دراندازيم)

جغرافيا برنامه ريزي محيطي

دهکده 85

شهرداريها و دهياريها ICT

3شهرساز (بهترين مقالات شهر و شهرسازي و برنامه ريزي و طراحي و مديريت شهري و غيره)

يوتوپياي ما (طراحي شهري - برنامه ريزي شهري-مديريت شهري -معماري)

برنامه ريزي استراتژيك كلان شهرها

برنامه ريزي شهري 3شهرساز

مجله اينترنتي مديريت بحران و سوانح (اولين مجله اينترنتي علمي، آموزشي و فني در زمينه مديريت

شهر و برنامه ريزي

جغرافيا و برنامه ريزي شهري(دانشجويان دوره شبانه رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه يز

برنامه ريزي شهري(بيشتر در مورد موضوعات شهر و برنامه ريزي شهري در ايران و جهان)

نشريه الکترونيکي پژوهش هاي جغرافيايي

كتاب ماه تاريخ و جغرافيا

دوفصلنامه جغرافيا و توسعه

نشريه سپهر

فصلنامه صفه

دو فصلنامه محيط شناسي

دوماهنامه شهرنگار

فصلنامه تخصصي معماري شهرسازي ساختمان

شهرداري تهران

سازمان پارکها و فضاي سبز شهر تهران (tehranparks)

(EIA Iran) ارزيابي فشار محيطي ايران

TTCC وضعيت ترافيك تهران با دوربين

پايگاه اطلاع رساني سازمان شهرداري ها و دهداري هاي کشور

پرتال كلان شهرهاي ايران

جغرافیا و شهر شناسی

مقالات و کتابهای رایگان

جغرافیای رادیکال

سازمان مسكن و شهرسازي استان مازندران

مقالات جغرافیا و شهر

نمونه سوالات امتحانی

مديريت شهري

برنامه ريزي شهري (توسعه و آمايش سرزمين)

مقالات : شهر - شهر سازی -برنامه ریزی شهری

منابع ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مجموعه تزهای فارسی شهرسازی

جامعه شناسی شهری

شهر سازی و توسعه

مبلمان شهری

به دلتنگیهایم دست نزن

بانک اطلاعات شهرسازی

شهرداری اصفهان (بانک مقالات)

وبلاگ شخصی مهدی بروجردی

مجموعه کامل اشعار احمد شاملو

دانلود مجموعه سوالات ارشد (رایگان) تمام رشته ها

آسان دانلود (دانلود رایگان نرم افزارهای کاربردی)

بهترین کدهای ساعت

وبلاگ جامعه شناسی شهری

سایت هوا شناسی

مقاله (رایگان)

وبلاگ دکتر مهرداد رمضانی پور

جستجوی کتاب فقط از این سایت

مجموعه تزهای شهر سازی

شهرسازی و توسعه

سازمان پاركها و فضاي سبز

پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی و معماری

شهرداری تهران

طرح سبز(مهندسی فضای سبز)

ایلام امروز

سایت معماری منظر ایران

ترجمه متون انگلیسی (متن کامل) فقط با این سایت

شهر رويا ها

مبلمان شهري قم

دانلود آپديتهاي به روز انتي ويروس

آنتی ویروس

فقط آنتی ویروس

پایگاه الکترونیکی نشریات دانشگاه تهران

مقاله (رایگان..)

دانلود ماهنامه شهرداریها

پایگاه نشریات دانشگاه تهران

دانلود ماهنامه شهرنگار

سایت آفتاب (مقاله)

پایگاه خبری تحلیلی تصویر ساحل

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 

Weblog Themes By Blog Skin

 

 
   

اسلایدر

دانلود فیلم